lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż niezbędne stały się modyfikacje w formach zarządzania firmami oraz ich pracownikami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmaksymalizowanie efektywności procesu produkcyjnego w określonym zakładzie. Jak nietrudno można zgadnąć, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy do czynienia z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. Najważniejszym zadaniem lean managment jest więc zlikwidowanie marnotrawstwa zarówno w odniesieniu do pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych surowców. Wdrożenie form działania lean management stwarza szansę zdobycia takich rezultatów, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów.
lean szkolenia „>lean sklep”>lean szkolenia
Także stosunki wzajemne w firmie zwykle poprawiają się. Ma to związek z efektywniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z zakresu lean management mogą być implementowane w każdym zakładzie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co jest priorytetem to umiejętność ocenienia, które działania są niepotrzebne dla firmy.

Leave a Reply