Mapowanie strumienia wartości

Gwałtowny postęp w przemyśle sprawił, iż konieczne stały się zmiany w formach zarządzania zakładami produkcyjnymi oraz pracującymi w nich ludźmi. Lean manufacturing to jedna z takich planów. Jej zadaniem jest zmultiplikowanie efektywności procesu produkcyjnego w konkretnym przedsiębiorstwie. Jak nietrudno można wydedukować, koncepcja ta wywodzi się z Japonii, znanej z szeroko pojętego minimalizmu. Prekursorem tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z ograniczeniem do minimum jakichkolwiek czynności wykonywanych podczas produkcji, a przy tym całkowicie niepotrzebnych. Zestaw VSM Nadrzędnym zadaniem lean managment jest co za tym idzie zmniejszenie marnotrawienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych półproduktów. Wykorzystanie form działania lean management stwarza szansę uzyskania takich korzyści, jak zwiększenie produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zazwyczaj poprawiają się. Jest to związane z lepszą komunikacją. Co nie bez znaczenia techniki z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, wszystko jedno z jakiej gałęzi przemysłu bądź usług oraz jakiej rozmiarów. To, co jest priorytetem to umiejętność dokonania oceny, które elementy procesów nie przynoszą korzyści dla firmy.